Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER                                                                                                       

                                                                                                    

ANVENDELSE
KONTORRAMA AS sine salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse for alt salg fra KONTORRAMA AS og KONTORRAMA BERGEN AS, såfremt ikke annet er avtalt særskilt mellom partene.

PRIS
Alle enhetspriser på KONTORRAMAS produkter er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Selger kan endre prisene på bakgrunn av endringer i leverandørpris, tollsatser, avgifter og valutakurser m.m. Slike endringer kan dog ikke gjøres etter at bestilling er bekreftet av Kontorrama, enten dette er skjedd skriftlig eller pr. telefon/telefax/e-post.

TILBUD/ANBUDSDOKUMENTER
Tilbud fra KONTORRAMA er gyldig i 30 dager etter mottagelse hos kjøper. Anbud, tegninger og andre dokumenter forblir KONTORRAMA`s eiendom, og må ikke av kjøper kopieres, reproduseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann. I tilfeller der KONTORRAMA ikke velges som leverandør og tegninger og løsningsforslag ikke returneres, faktureres timeforbruk på tegningsarbeidet med kr, 695.- pr. time.

BETALING
Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Etter forfall beregnes morarente etter gjeldende satser.

LEVERING/FRAKT
Varen leveres fritt levert og montert når ikke annet er avtalt. Området der møbler skal monteres skal være ryddet og klargjort. KONTORRAMA kan ta tilleggsbetalt for montering, der dette fremkommer av tilbudsunderlaget eller ordrebekreftelsen. Ved leveranser av vegghengte produkter fakturerer KONTORRAMA i tillegg for alt festemateriell. Risikoen for varen går over på kjøper ved levering.

FORCE MAJEURE
Partene har rett til å utsette fullførelsen av sine forpliktelser såfremt utsettelsen skyldes brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, samt feil i eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører, som skyldes ovennevnte omstendigheter. Partene har rett til å heve avtalen dersom fullførelse av forpliktelsene innen rimelig tid umuliggjøres av ovennevnte omstendigheter.

LEVERINGSTID
Leveringstid varierer og avtales i hvert enkelt tilfelle. Forsinkelser kan forekomme, og KONTORRAMA fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser som oppstår hos underleverandør, eller på annen måte er utenfor KONTORRAMAS kontroll.

Dersom leveransen blir forsinket pga forhold hos kunden, eller som kunden har ansvar for, belastes kunde for lagringskostnader og alle kostnader forbundet med dette. Fakturering vil bli gjort i forhold til opprinnelig avtalt leveringstid, med mindre partene blir enige om annet.

REKLAMASJON
Ved mottakelse av varen må kjøper av varen inspisere denne og reklamere evt. feil og mangler uten ugrunnet opphold, dog senest 8 - åtte - dager fra varen er mottatt. Reklamasjon på feil og mangler som først oppdages etter montering av varen, skal skje straks feilen/mangelen oppdages.

ANNULERING/RETUR
Bindene kjøpsavtale er inngått når KONTORRAMA har bekreftet kundens ordre muntlig, skriftlig eller pr. E-post. Avtalen kan bare endres etter samtykke fra selger. Annullering av bestilling etter fristen som fremgår i ordrebekreftelsen, gjøres for kjøpers regning og risiko. Dvs at eventuelle avbestillingsgebyr eller øvrige kostnader forbundet med avbestillingen, må dekkes av kjøper. All retur som ikke skyldes feil/mangler ved varene eller feil fra selgers side, skal avtales med selger. Ved slik retur krediteres 75% av beløpet. Er varen i uåpnet emballasje, krediteres 90% av beløpet. Skyldes retur feil på produktet eller forhold hos selger, krediteres hele beløpet eller varen erstattes med ny vare. Skaffevarer og spesialprodukter tas ikke i retur.

ANSVAR
KONTORRAMA AS fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade ved tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved levert vare, dersom det ikke kan påvises at selgeren har vist grov uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kostnad. Selger er ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved bruk av de solgte varer.

SALGSPANT
KONTORRAMA AS har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §§ 3-14.